Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEGA MOVERS BV

Gevestigd aan de Diepenhorstlaan 2-z009, 2288 EW Rijswijk, Nederland Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63122308

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Mega Movers BV: de contractuele wederpartij bij de verhuisovereenkomst met opdrachtgever en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die aan Mega Movers BV opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of diensten van Mega Movers BV afneemt en wederpartij bij de overeenkomst met Mega Movers BV in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 3. Partijen: Mega Movers BV en opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt met uitzondering van die zaken die volgens verkeersopvattingen niet tot de gebruikelijke inhoud van die ruimte behoren en bestemd zijn voor verhuizing, tenzij en slechts voor zover daarvoor in de verhuisovereenkomst een uitzondering is gemaakt.
 5. Verhuisovereenkomst: de afspraak tussen Mega Movers BV en opdrachtgever op basis waarvan Mega Movers BV, tegen betaling door opdrachtgever, diensten levert of werkzaamheden zal verrichten, waaronder het vervoeren van verhuisgoederen binnen een gebouw en/of over de weg.
 6. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Mega Movers BV, waarbij sprake is van verhuizingen binnen een gebouw, verhuizingen waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg en verhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Mega Movers BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Mega Movers BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Mega Movers BV de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mega Movers BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Mega Movers BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Mega Movers BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. In geval van strijd tussen en/of afwijkingen van de inhoud van een tussen de opdrachtgever en Mega Movers BV gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkens opnieuw schriftelijk bevestigd.

Artikel 3. Offertes

 1. Door Mega Movers BV uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding staat vermeld. Mega Movers BV behoudt zich het recht voor om haar aanbod, onverwijld na de aanvaarding daarvan door opdrachtgever, te herroepen.
 • In de offerte opgenomen prijzen worden door Mega Movers BV gebaseerd op door de opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens zoals de verhuisafstand, het volume van de verhuisgoederen, de soort woning, de woonhoogte, de eventuele aanwezigheid van een lift, aan- en afvoerwegen en (indien nodig) het gewicht van de verhuisgoederen. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie en gegevens voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.
 • De offerte zal indien nodig duidelijk vermelden of de opgegeven prijs de volgende diensten/werkzaamheden/zaken omvat:
  • laden en lossen van de verhuisdozen;
  • in- en uitpakken van dozen en kisten;
  • uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken, zoals kasten;
  • het afnemen, opnemen, loskoppelen, plaatsen en/of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair, (elektronische) apparatuur en wat verder aan of op plafonds, muren en daken is bevestigd;
  • aanlevering en/of gebruik van verhuisdozen alsmede of de opdrachtgever de verhuisdozen na de verhuizing voor eigen gebruik mag houden dan wel dient te retourneren;0
  • kosten van (aanvullende) verzekeringen.
 • Mega Movers BV koppelt elektronische apparatuur, sanitair, haarden, fornuizen en dergelijke uitsluitend af en aan indien daarvoor geen specifieke vakkennis is vereist en slechts voor zover dit expliciet tussen partijen in de offerte is overeengekomen.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen in de offertes van Mega Movers BV exclusief het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen in de offertes van Mega Movers BV inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Mega Movers BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Mega Movers BV eerst dan tot stand na (digitale) acceptatie van de aanbieding door de opdrachtgever. De geaccepteerde aanbieding wordt geacht de verhuisovereenkomst juist en volledig weer te geven. De totstandkoming van de verhuisovereenkomst kan eveneens blijken uit andere feiten en omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer Mega Movers BV op verzoek van de opdrachtgever aanvangt met het uitvoeren van de werkzaamheden.
 2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen, alsmede afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor Mega Movers BV, binden Mega Movers BV slechts, indien deze door Mega Movers BV schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de uitvoering van de overeenkomst door Mega Movers BV bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het overeengekomen voorschotbedrag.
 2. Mega Movers BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt bij deze uitgesloten.
 3. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, gegevens, bescheiden en/of welke materialen dan ook, die Mega Movers BV naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de door Mega Movers BV gewenste vorm en op de door Mega Movers BV gewenste wijze aan Mega Movers BV ter beschikking te stellen.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid van het aan Mega Movers BV ter uitvoering van diens opdracht verstrekte informatie, gegevens en bescheiden c.q. aan Mega Movers BV ter beschikking gesteld materiaal.

Artikel 6. Uitvoeringstermijnen en werkuren

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan betreft dit nimmer een fatale termijn, tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.
 • Wanneer Mega Movers BV nalaat de verhuisovereenkomst binnen de overeengekomen termijn uit te voeren of in het geval er vertraging wordt opgelopen, vormt dit voor de opdrachtgever geen grond tot ontbinding of het verkrijgen van enig recht op schadevergoeding of korting. De opdrachtgever dient Mega Movers BV in voorkomend geval schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te bieden om de verhuisovereenkomst alsnog uit te voeren.
 • Enige vertraging kan onder andere optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen. Mega Movers BV is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd komen ten laste van de opdrachtgever.
 • De aanvangstijd van de verhuiswerkzaamheden wordt aangegeven in een tijdsblok om ziektes, files of andere vertragingen zo veel als mogelijk uit te sluiten. Mega Movers BV is desondanks niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige vertraging in de aanvangstijd.
 • Na 8 aaneengesloten werkuren zal er een toeslag bovenop het uurloon gerekend worden in verband met onregelmatigheidstoeslag.
 • Werkuren worden in hele uren berekend naar boven afgerond.
 • Voor de verhuisdiensten geldt er een minimale afname van drie arbeidsuren, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Artikel 7. Annulering

 1. Indien de opdrachtgever een opdracht wenst te annuleren, gelden de volgende annuleringsvergoedingen:
  1. opdrachten kunnen tot 14 kalenderdagen voor de geplande verhuisdatum kosteloos worden geannuleerd;
  1. indien een opdracht wordt geannuleerd korter dan 14 kalenderdagen voor de geplande verhuisdatum, is de opdrachtgever een vergoeding aan Mega Movers BV verschuldigd van 15% van het geoffreerde bedrag;
  1. indien een opdracht wordt geannuleerd korter dan 7 kalenderdagen voor de geplande verhuisdatum, is de opdrachtgever een vergoeding aan Mega Movers BV verschuldigd van 50% van het geoffreerde bedrag;
  1. indien een opdracht wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor de geplande verhuisdatum, is de opdrachtgever het volledig geoffreerde bedrag aan Mega Movers BV verschuldigd.
 2. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Mega Movers BV desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Mega Movers BV extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8. Facturatie en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling van facturen door middel van pinbetaling direct na de verhuizing te geschieden. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt na ontvangst van een factuur, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening en op een door Mega Movers BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Mega Movers BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het

openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Mega Movers BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

 • In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Mega Movers BV en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Mega Movers BV onmiddellijk opeisbaar.
 • Indien opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Mega Movers BV heeft, dan ziet opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeerruimte, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel, voor zover van toepassing, zodanig te organiseren dat de opdracht binnen aanvaardbare omstandigheden kan worden uitgevoerd. Opdrachtgever dient de voor de opdracht benodigde vergunningen en ontheffingen tijdig aan te vragen bij de gemeente.
 2. De opdrachtgever is verplicht Mega Movers BV bij het aangaan van de verhuisovereenkomst te wijzen op zaken die zich onder de verhuisgoederen bevinden die mogelijk gevaarlijk en/of schadelijk kunnen zijn voor persoon of milieu. De opdrachtgever dient Mega Movers BV daarbij in te lichten over de aard van het gevaar en eventueel door Mega Movers BV te nemen voorzorgsmaatregelen.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schade die uit het vervoer van gevaarlijke en/of schadelijke zaken voortvloeien. Mega Movers BV behoudt zich het recht voor om gevaarlijke en/of schadelijke zaken, waarover Mega Movers BV bij het sluiten van de overeenkomst niet, onjuist of onvolledig is geïnformeerd, niet te verhuizen, dan wel deze op ieder moment en plaats uit te laden teneinde deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de koper. Een-en-ander zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever te zijn gehouden.
 4. Voorts is de opdrachtgever verplicht Mega Movers BV op de hoogte te stellen van zaken die zich onder de verhuisgoederen bevinden met een vervangingswaarde van meer dan € 5.000,00.
 • Mega Movers BV behoudt zich het recht voor om zaken niet te verhuizen wanneer dit gevaar voor personeel kan opleveren, zoals zware kluizen, betonnen meubelen en piano’s, tenzij in de verhuisovereenkomst expliciet is overeengekomen dat deze zaken zich onder de verhuisgoederen bevinden en deze zaken ook zullen worden meeverhuisd.
 • De verhuisgoederen dienen transportwaardig verpakt te zijn door de opdrachtgever zelf, tenzij anders van tevoren overeengekomen in de verhuisovereenkomst. Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen te zijn verpakt en de inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen. Mega Movers BV is niet aansprakelijk voor schade aan de door de opdrachtgever vooraf zelf verpakte materialen mits Mega Movers BV vooraf aan het transport kan zien dat het materiaal onbeschadigd is en nadrukkelijk aangeeft dat het materiaal transportwaardig is verpakt.
 • Bij takelen met touw en blok, is het noodzakelijk dat medewerkers van Mega Movers BV bij de hijsbalk/verhuishaak kunnen en er moet een vrije doorgang zijn voor de verhuisgoederen. Opdrachtgever dient hiervoor voor zorg te dragen.
 • Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de verhuislocatie, inclusief parkeer- of vervoerruimte, voor de verhuislift(en) zodanig te organiseren, dat Mega Movers BV in redelijkheid in staat wordt gesteld de overeenkomst schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren. Opdrachtgever verplicht zich om kennis te nemen van de bouwkundige staat van het pand, met name balkon en/of balustrade teneinde schadeloos te kunnen werken met de verhuislift(en) en zo nodig bescherming of versteviging aan te brengen.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig over de benodigde vergunningen en ontheffingen beschikt of niet voldoet aan de overige verplichtingen die voor opdrachtgever voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, komen alle kosten en schade die daaruit voor Mega Movers BV voortvloeien voor rekening van de opdrachtgever. Ook heeft Mega Movers BV in voorkomend geval het recht de opdracht te annuleren en het geoffreerde bedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Alle kosten en schade die ontstaan als gevolg van een omstandigheid omschreven in dit artikel, dienen per direct betaald te worden op de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Mega Movers BV is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Mega Movers BV van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
 2. Indien Mega Movers BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het door de assuradeur van Mega Movers BV in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mega Movers BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Mega Movers BV kunnen worden toegerekend.
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Mega Movers BV is in geen geval aansprakelijk voor:
  • schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mega Movers BV is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
  • schade aan of door natuurlijke personen, zoals de opdrachtgever zelf, die uit eigen beweging of op verzoek van opdrachtgever meehelpen met verhuizen;
  • schade die ontstaat als gevolg van een andere wijze van uitvoering van de verhuisovereenkomst, waaronder de wijze waarop verhuisgoederen worden verpakt, dan de door Mega Movers BV voorgestelde wijze;
  • schade door of aan verhuisliften;
  • de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor Mega Movers BV, indien hij door de opdrachtgever op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen;
  • schade door lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen;
  • schade door het afsterven van planten;
  • schade door het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente, parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij de opdrachtgever deze zaken aan het begin van de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan Mega Movers BV heeft overhandigd;
  • het na verhuizing niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische of mechanische apparatuur.
  • risico’s of schade ten aanzien waarvan Mega Movers BV de opdrachtgever heeft aangeraden, verzocht of verplicht een (aanvullende) verzekering af te sluiten en welke verzekering opdrachtgever heeft nagelaten af te sluiten.
 • Mega Movers BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 • Wanneer de opdrachtgever materieel of handelswijze voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst aan Mega Movers BV voorschrijft of ter beschikking stelt, dan is Mega Movers BV verantwoordelijk voor een correcte uitvoering c.q. correct gebruik daarvan, echter nimmer voor de deugdelijkheid of geschiktheid van het materieel of de handelswijze zelf.
 • Takelen en/of het gebruik van een hijsbalk/verhuishaak geschiedt op risico van opdrachtgever. Alle schades ten gevolge van takelen komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van € 250,00 per geval, indien de schade aantoonbaar is veroorzaakt door Mega Movers BV.
 • De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Mega Movers BV.

Artikel 11. Schade en klachten

 1. In geval van schade dient de opdrachtgever deze schade in aanwezigheid van de medewerkers van Mega Movers BV, die de verhuizing uitvoeren, te specificeren en dit schriftelijk vast te stellen. De aansprakelijkheid van Mega Movers BV vervalt na het vertrek van de medewerkers van Mega Movers BV of indien deze niet schriftelijk is vastgesteld. Tevens dienen eventuele schades binnen 24 uur schriftelijk gemeld te worden bij het hoofdkantoor van Mega Movers BV.
 2. Bij schade dient opdrachtgever te allen tijde de originele aankoopnota te sturen van het beschadigde artikel. Wanneer de originele bon niet beschikbaar is, dient de opdrachtgever bij de leverancier een waarde bewijs op te vragen.

Artikel 12. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Mega Movers BV tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 1 jaar na uitvoering van de betreffende opdracht waaruit de schade voortvloeit. In dit kader dienen door de opdrachtgever na oplevering geconstateerde gebreken of schades direct schriftelijk aan Mega Movers BV te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 13. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Mega Movers BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Mega Movers BV uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Mega Movers BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Mega Movers BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mega Movers BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 14. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mega Movers BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mega Movers BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Mega Movers BV, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, epidemie en/of pandemie, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen daaronder begrepen.
 3. Mega Movers BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mega Movers BV zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Mega Movers BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mega Movers BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 15. Verbod overname personeel

Het is opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin Mega Movers BV werkzaamheden voor opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, een of meer personeelsleden van Mega Movers BV in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling aan Mega Movers BV van een vergoeding van € 25.000,- onverminderd het recht van Mega Movers BV om nakoming te vorderen.

Artikel 16. Ontbinding

 1. Ingeval van aan opdrachtgevers zijde ontstane liquidatie, en/of (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven, schuldsanering, enigerlei omstandigheid waarin niet meer vrij over het vermogen kan worden beschikt, of van welke soortgelijke omstandigheid dan ook, staat het Mega Movers BV vrij om de verhuisovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Mega Movers BV op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 2. In geval Mega Movers BV gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van Mega Movers BV op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is Mega Movers BV op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.

Artikel 17. Geheimhouding

 1. Indien opdrachtgever schriftelijk aan Mega Movers BV kenbaar maakt dat Mega Movers BV geheimhouding dient te betrachten over de opdracht jegens derden, is Mega Movers BV hiertoe verplicht, behoudens ingeval het voor het goed vervullen van de opdracht naar het oordeel van Mega Movers BV noodzakelijk is te overleggen met derden, bijvoorbeeld met eventuele derden

die de opdracht daadwerkelijk uitvoeren. In dat geval is Mega Movers BV verplicht voorafgaand toestemming te vragen aan opdrachtgever.

 • Ingeval door Mega Movers BV derden zijn ingeschakeld ter uitvoering van (een deel van) de opdracht, zal door Mega Movers BV aan dezen dezelfde geheimhoudingsverplichting worden opgelegd, als waaraan Mega Movers BV zelf eventueel jegens opdrachtgever gebonden is.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op alle tussen Mega Movers BV en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland of indien geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering van de verhuisovereenkomst wordt gegeven.

Artikel 19. Geschillen

Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Mega Movers BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPSLAG

Artikel 1. Voorwerp en aard van de overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen een vennootschap van de Mega Movers BV, hierna te noemen ‘Mega Movers BV ‘, enerzijds en huurders die opslagruimte gebruiken, hierna te noemen ‘de klant‘, anderzijds. Enerzijds worden de Mega Movers BV vestiging, de gebruikte opslagruimte, het opslagproduct of de opslagdienst ‘de opslag’

genoemd terwijl de Algemene Verhuur Voorwaarden anderzijds ‘de Overeenkomst’ zullen genoemd worden. Inzake de goederen die

worden opgeslagen of die waar ook geplaatst worden op de Mega Movers BV vestiging (met inbegrip van de opslagruimte) zal de

referentie‘ de Goederen’ gebruikt worden.

Artikel 2. Bestemming en gebruik

 • Mega Movers BV verhuurt aan de klant opslagruimte conform de bepalingen van de Overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de klant niet toegestaan de gehuurde een andere bestemming te geven. De klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Klant inzake de opslag een eigendoms of enig ander zakelijk recht verwerft. Mega Movers BV zal bovendien inzake de gehuurde opslag en/of de opslagen Goederen hoe dan ook nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer. Bij het aangaan van de Overeenkomst garandeert de klant als enige de juridische en/of economische eigendom van de Goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de Goederen te aanvaarden. De klant zal Mega Movers BV vrijwaren en schadeloos stellen inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de Goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).
  • De klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze Overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.
  • Het is de klant NIET toegestaan:
 • De opslag als werkplaats te gebruiken,
 • handelsactiviteiten te voeren vanuit de opslag,
 • De opslag te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap,
 • De opslag te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten alsook niet in het kader van belastingfraude.
  • Het is de klant STRIKT VERBODEN in de Opslag de volgende Goederen op te slaan (deze lijst is niet uitputtend): verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot de opslag voor verificatie doeleinden (alle kosten hiervan komen ten laste van de klant). Mega Movers BV kan, maar is niet verplicht, de Klant hiervan in kennis te stellen.
 • juwelen, bont, kustvoorwerpen, antiek, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde.
 • cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen,
 • elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft,
 • vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme,
 • afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen),
 • voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken,
 • vuurwapens, springstoffen of munitie,
 • illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz…
 • chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten,
 • asbest en/of blauwleer,
 • (kunst) mest,
 • gasflessen en/of accu’s,
 • vuurwerk,
 • alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn hernomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals: – ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen. Giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen kunnen meestal worden herkend aan de onderstaande symbolen: Explosief / ontploffingsgevaar Oxiderend, vergemakkelijkt de ontbranding van een ander product Giftig, gevaarlijk product dat dodelijk kan zijn Xn/Xi Schadelijk/irriterend,

schadelijk of irriterend (inclusief genetisch schadelijke stoffen) Bijtend/corrosief, tast de huid of materialen aan Milieugevaarlijk, gevaar voor het milieu Ontvlambaar, ontvlambaar product.

 • Indien de klant handelt in strijd met de artikelen 2.3 en/of 2.4 is de klant jegens Mega Movers BV aansprakelijk voor alle schade die Mega Movers BV hierdoor mocht lijden en stelt de Klant zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging. De klant neemt er nota van dat Mega Movers BV de Goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Overeenkomst.
  • In het geval wordt vermoed dat de klant in strijd handelt met deze Overeenkomst, meer bepaald in strijd met artikel 2, dan heeft Mega Movers BV het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot de opslag voor verificatie doeleinden (alle kosten hiervan komen ten laste van de klant). Mega Movers BV e kan, maar is niet verplicht, de klant hiervan in kennis te stellen.

Artikel 3. Huurperiode

Een Overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een initiële minimum periode van 1 maand. Na deze minimum periode van 1 maand wordt de Overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd en kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk worden opgezegd door de een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van tenminste 15 dagen.

Artikel 4. Huurprijs en wanbetaling

 • De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand vooraf gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van toepassing). Bij de ondertekening van de Overeenkomst moet de klant (i) een eerste verschuldigde factuur betalen die slaat op de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten in verband met de 1ste maand opslag. In het geval dat de klant de Opslag effectief in gebruik neemt na de 15de dag van een kalendermaand dan is de klant bij ondertekening van de Overeenkomst tevens de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten voor de volgende kalendermaand verschuldigd.
  • De huurprijs (exclusief eventuele belastingen) blijft gedurende de eerste zes (6) maanden van de Overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt Mega Movers BV zich het recht de huurprijs en eventuele kosten op gezette tijden te herzien. Herziene huurprijzen en kosten zijn van toepassing 30 dagen na publicatie of schriftelijke kennisgeving door Mega Movers BV Mega Movers BV kan bij de ondertekening van de Overeenkomst aan de klant een bijkomende waarborgsom vragen, gelijk aan 1 maand huur, teneinde een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. Mega Movers BV kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet naleven van de Overeenkomst verhalen op deze waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien Mega Movers BV het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan de moet de Klant onmiddellijk de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborg. Er worden door Mega Movers BV nooit intresten betaald op gestorte waarborgen.
  • De klant verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs en kosten vooraf te betalen, voor de eerste dag van elke kalendermaand. De klant is bij niet nakoming hiervan zonder dat enige kennisgeving is vereist, in verzuim.
  • Als de klant alvorens de opslag effectief in gebruik te nemen de Overeenkomst opzegt of wijzigt is de Klant desondanks een vergoeding aan Mega Movers BV verschuldigd gelijk aan de huurprijs en eventuele kosten voor een periode van 15 dagen. De rest van de huurgelden, vergoedingen en kosten betaald bij de ondertekening van de inventarisatielijst /overeenkomst zal door Mega Movers BV aan de klant terugbetaald worden. Hiervoor wordt een betaaltermijn gehanteerd van 4 weken. Betaalde verzekeringspremies zullen nooit het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.
  • Mega Movers BV mag naar eigen inzicht, voor de verzending van de maandelijkse huurprijs en kosten papieren dan wel elektronische facturen opstellen en daarvoor het door de klant opgegeven e-mail adres gebruiken. Daarnaast aanvaardt de klant, voor alle doeleinden, email als een correct en afdoende middel van communicatie tussen Mega Movers BV en de klant.
  • Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum, dan mag Mega Movers BV de Klant de toegang tot de opslag ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. Mega Movers BV heeft tevens het recht de klant een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt: 20 EUR voor de 1ste herinnering en 20 EUR voor de 2de herinnering. Bij iedere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling kunnen bijkomende incassokosten conform artikel 12.3 aangerekend worden. 4.7 Zodra de Klant in verzuim is dan wel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de Overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan verwerft Mega Movers BV de volgende aanvullende rechten: (a) de mogelijkheid, naar eigen inzicht, de Goederen te verwijderen uit de opslag teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht, (c) de mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van

de Goederen aan de klant in rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich zouden meebrengen, (d) de mogelijkheid de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de klant een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs, (e) de mogelijkheid voor Mega Movers BV de Goederen in de opslag als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze Goederen.

 • De klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de opslag tot zekerheid dienen van Mega Movers BV recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de Goederen in de opslag tot een verlies van eigendom kan leiden.

Artikel 5. Huishoudelijk Reglement

5.1 Toegang tot de opslag van Mega Movers BV De klant kan alleen bij de opslag komen, indien er medewerkers van Mega Movers BV aanwezig zijn. Ook dient dit op afspraak gedaan te worden.

Artikel 6. Bepaling van de aansprakelijkheden

 • Het risico verbonden aan de opslag van Goederen in de opslag wordt altijd en uitsluitend door de klant gedragen. Mega Movers

B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Goederen noch zal Mega Movers BV aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de klant. Mega Movers BV geeft de klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de opslag. Mega Movers BV zal de Goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de Goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze Overeenkomst. Mega Movers BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de klant indien de opslag van de Goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.

 • De klant zal Mega Movers BV, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die Mega Movers BV lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de klant van de opslag waaronder alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het gebruik van een opslag door de klant.
  • Mega Movers BV is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de klant met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere klanten of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de opslag veroorzaakt door derden.
  • De klant gaat ermee akkoord dat gegeven (a) de beschikbaarheid van verzekering teneinde de waarde van de Goederen te beschermen, (b) het feit dat Mega Movers BV geen toegang heeft tot de opslag en het gebruik door de klant van de opslag te controleren, (c) het feit dat Mega Movers BV niet de gelegenheid heeft om het risico correct in te schatten, en (d) het potentieel grote verschil tussen de door klant betaalde huurgelden/kosten en de schade die klant mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 6 billijk en redelijk zijn.

Artikel 7. Verplichting tot verzekering

Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst moet de klant de Goederen verzekeren tegen verlies en schade binnen het kader van een all-risks goederenverzekering teneinde de volledige waarde van de Goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door Mega Movers BV voor het risico en de rekening van klant zijn. In het geval dat een dergelijke verzekering niet onderschreven wordt via Mega Movers BV, stemt klant ermee in om deze verzekering te onderschrijven bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van Mega Movers BV bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens Mega Movers BV, Mega Movers BV verzekeraars en contractuele partners. Bovendien heeft de klant bij het afsluiten van de Overeenkomst de verplichting Mega Movers BV een bewijs (certificaat) van dergelijke verzekering te verschaffen. Zolang een dergelijk bewijs niet is afgeleverd, moet klant een all-risk goederenverzekering onderschrijven via Mega Movers BV. De klant zal Mega Movers BV, Mega Movers BV verzekeraars en contractuele partners altijd vrijwaren en schadeloos stellen tegen eventuele verhaal aanspraken door de verzekeraars van de klant.

Artikel 8. Onderhoud en herstellingen

 • De klant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de op of de eigendom van derden. In het geval van schade aan de eigendom van derden of Mega Movers BV eigendom, is Mega Movers BV te allen tijde gerechtigd om herstellingen uit te voeren ten koste van de klant. De klant stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen 7 dagen na het versturen van een dergelijke factuur.
 • In het geval dat Mega Movers BV toegang nodig heeft tot de opslag of indien de Goederen vanuit de opslag dienen verplaatst te worden voor de hierboven vermelde doeleinden, zal Mega Movers BV de klant hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten. Indien nodig zal Mega Movers BV aan de klant verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere opslag. Indien de klant nalaat dit te doen kan Mega Movers BV de opslag betreden teneinde de Goederen, met de nodige zorg maar op risico van de klant, zelf naar een andere opslag te verplaatsen.

Artikel 9. Toegang vanwege Mega Movers BV en/of derden

 • In principe zullen Mega Movers BV en haar medewerkers de opslag pas betreden met voorafgaande toestemming van de klant tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.
  • In noodgevallen kan Mega Movers BV ook zonder toestemming van de klant of waarschuwing aan de klant de opslag te betreden. Met noodgevallen wordt hier onder meer bedoeld onderhoud, herstellingen en renovatie alsook alle plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.
  • Na de opslag te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 9 heeft Mega Movers BV het recht om een inventaris van de opgeslagen Goederen op te stellen.

Artikel 10. Niet naleven en ontbinding Overeenkomst

 1. In het geval dat de klant: a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken; of b) nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze Overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten); of c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of en andere insolventie gerelateerde maatregel, dan verkrijgt Mega Movers BV het recht te allen tijde de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal Mega Movers

B.V. gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de klant.

 1. In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zal de klant omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de klant zijn/haar Goederen uit de opslag moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de klant nalaat hiertoe over te gaan, zal Mega Movers BV toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de Goederen te verkopen of er zich van te ontdoen.

Artikel 11 Mededelingen, adreswijziging

11.1 Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst mag Mega Movers BV, alle mededelingen of communicaties aan de klant per email of andere elektronische middelen (op het emailadres of enig ander elektronisch adres dat door de klant medegedeeld werd). Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst vallen in principe onder de bevoegdheid van de Rechtbanken waar de opslag gevestigd is. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Mega Movers BV om beroep te doen op een andere Rechtbank die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.
  1. Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied van toepassing waar de opslag gevestigd is.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
  1. De klant begrijpt en aanvaardt deze algemene verhuurvoorwaarden en de klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden gratis beschikbaar zijn zowel in de vorm van een papieren exemplaar. Mega Movers BV is gerechtigd deze algemene verhuurvoorwaarden te wijzigen (de klant wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post, email. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving van Mega Movers BV werd ontvangen. De klant wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de klant binnen de voormelde 30 dagen periode Mega Movers BV er schriftelijk van heeft ingelicht het niet eens te zijn met de wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden, is de klant gerechtigd de Overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen (met in acht name van een opzegtermijn van 15 dagen).
 1. Alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zullen geacht hoofdelijk en gezamenlijk te zijn, wanneer de klant bestaat uit 2 of meer personen.
Chat openen
Stuur ons een WhatsApp!
Stuur ons een WhatsApp!